Thông tin
  • Dirty Old Man

    Dirty Old Man

    Già bẩn bựa. Thể loại này ý chỉ những lão già đã xấu còn đóng vai ác, những hành động của các lão cũng đã nói lên điều đó trong thể loại này.

Danh sách truyện: Dirty Old Man ▼ Xếp theo: Mặc định