Có chương mới là lão dịch truyện này biến mất lâu lắm rồi, nhờ ai đó dịch
https://nhentai.net/g/316250/